Plenárna schôdza rady rodi?ov

17.10. 2017 o 15.30

D?a 17. 10. 2017 (utorok) sa o 15. 30 hod. uskuto?ní Plenárna schôdza Rady rodi?ov pri Gymnáziu v Ružomberku a triedne schôdze. Po ich ukon?ení budú ma? rodi?ia možnos? oboznámi? sa s priebežnými študijnými výsledkami, správaním a dochádzkou svojich detí. Triedne schôdze v prvých ro?níkoch a v príme za?nú o 14.45 hod. a výbor Rady rodi?ov zasadne o 15.00 hod. v multimediálnej u?ebni.

Tešíme sa na stretnutie.

                                                                                Mgr. Renáta Kodríková
                                                                              zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok