Ružomberská TrojružaD?a 21. júna 2017 sa v Kongresovej miestnosti Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku konalo slávnostné vyhodnotenie V. ro?níka literárnej a výtvarnej sú?aže Ružomberská Trojruža. Vyhlasovate?om sú?aže bolo Mesto Ružomberok, Mestská knižnica v Ružomberku, Literárny klub ružomberských spisovate?ov a Spolok slovenských spisovate?ov v Žiline. Predsedom poroty, ktorá hodnotila úrove? literárnych prác bol PhDr. Peter Mišák . Sú?as?ou vyhodnotenia bolo privítanie zbierky poézie Radky Berešíkovej a zbierky poézie laureátky sú?aže Miriam Mikulkovej.

Naše gymnázium reprezentovali študentky Nikol Smilková zo sekundy v kategórii žiakov 2. stup?a základných škôl a osemro?ných gymnázií a Laura Macková z 2.B v kategórii stredoškolská mládež. Je pre nás ve?kým potešením fakt, že obidve diev?atá vo svojich kategóriách získali 1. miesto.
Za vzornú reprezentáciu školy obom ?akujeme a do budúcnosti prajeme ešte ve?a tvorivých nápadov., dadka28@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok