Sladké stredy a piatky v kvintePár posledných týžd?ov sa študenti kvinty pravdepodobne najviac tešili do školy na stredy a piatky. A pre?o? To si pre?ítajte v názore študentky kvinty, ktorá sa s vami podelí o svoje nové skúsenosti..

"Posledné týždne sme na vyu?ovaní anglického jazyka mohli zaži? hodiny iné ako po celý rok, mohli by sme ich nazva? aj ako praktické, no o to zaujímavejšie. Cie?om každej z nich bolo predstavenie chutných ale hlavne zdravých receptov, ktoré si pripravil každý z nás vo forme prezentácie a predstavovali sme svoje ob?úbeného menu. Nakoniec sme mohli aj ochutna? jeden z chodov každého študenta.

Myslím že sme všetci pochopili, že nie je ?ahké pripravi? celé menu a ešte prerozpráva? celý postup v cudzom jazyku. Niektorí z nás však ani netušili, akí sú dobrí kuchári, pretože jedlá, ktoré sme mohli ochutna? boli lahodiace nielen oku, ale aj jazyku. No to, ?i aj tomu anglickému, posudzovali naše profesorky. Museli sme vedie? slovnú zásobu, na ktorú bol tento ?projekt? zameraný. Ak môžem hovori? za celú triedu, takýmto spôsobom sme si toho zapamätali ove?a viac a rýchlejšie ako na oby?ajných hodinách. Je prirodzené, že tréma urobila svoje, ve? prezentovanie pred celou skupinou nie je ?ahké, obzvláš? ke? sme boli známkovaní, ale myslím, že sme to všetci zvládli a to aj v?aka našim vyu?ujúcim anglického jazyka.

Tieto hodiny boli nielen zaujímavé, ale posunuli našu úrove? v angli?tine zas o krô?ik ?alej a nemôžeme to bra? inak ako pozitívne aj napriek ob?asnej kritike našej angli?tiny, ktorá sa takouto formou stáva kvalitnejšou."

Barbara Ballová (kvinta)

Nasledujúce fotky ukazujú ?as? prezentácií žiakov (prípravu a vlastnú fotodokumentáciu receptov) ako i samotné odprezentovanie ich prác na vyu?ovacích hodinách., lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok