Atómová elektráre? v Mochovciach 2017

Exkurzia tried 3.A, 3.B, Septima, 4.B

12. mája 2017 krúžok "Fyzika v praxi" pod vedením prof. Ridošku a Pol?ina opä? zorganizoval pre študentov tradi?nú exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach.
Vynovené Informa?né centrum AE nás privítalo ako i v predchádzajúcom roku, tak i teraz v modernom štýle "škola hrou". Študenti sa opä? individuálne alebo v malých skupinkách oboznamovali pomocou interaktívnych pomôcok, tabú? a dotykových obrazoviek s ?innos?ou jadrovej elektrárne, jej bezpe?nostnými systémami, vplyvom na životné prostredie a predovšetkým s jej energetickým významom pre ekonomiku SR.
3D film o vývoji života na Zemi bol aj tentoraz príjemným audiovizuálnym zážitkom a spestrením pripraveného programu pracovníkmi infocentra. Zaujímavým momentom bolo i teraz zobrazenie vlastnej postavy "v tepelnom zrkadle" v infra?ervenej oblasti elektromagnetického spektra.
Spolu s príjemnou už tradi?nou relaxáciou v obchodnom centre Europa v Banskej Bystrici po spiato?nej ceste sme príjemne zav?šili toto zaujímavé populárno-náu?né podujatie.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok