English Week 29.5.- 2.6. 2017

rozdelenie do skupín

V d?och od 29.5. do 2.6. sa bude v škole kona? English Week. Kurz sa uskuto?ní pre prihlásených študentov 1. a 2. ro?níka v priestoroch triedy 4.B. Je potrebné, aby si študenti so sebou doniesli písacie potreby a zošit (môže by? aj zošit anglického jazyka).

Rozdelenie do skupín si pozrite v prílohe na stiahnutie.

Organiza?né pokyny pre zú?astnených oh?adom výu?by:
Od pondelka do štvrtka budú žiaci prichádza? do školy iba pod?a harmonogramu skupín. V piatok sa okrem hodín kurzu zú?astnia aj na bežnom vyu?ovaní. (tj. 1.skupina po skon?ení kurzu pôjde na vyu?ovanie od 10:45, a to každý pod?a svojho zvy?ajného rozvrhu. 2.skupina pôjde na vyu?ovanie ráno a v ?ase od 10:45 do 13:20 sa zú?astnia kurzu). Hodiny, ktoré žiaci vymeškajú z klasického vyu?ovania z dôvodu ú?asti na kurze, im budú ospravedlnené.

Kliknite: Rozdelenie do skupín


, lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok