Výsledky prijímacích skúšok do prvého ro?níka

osemro?ného vzdelávacieho programu a štvorro?ného vzdelávacieho programu pre školský rok 2017 - 2018

Kliknite: Výsledky prijímacieho konania na 4-ro?né štúdium

Kliknite: Výsledky prijímacieho konania na 8-ro?né štúdium


V prílohe sú uvedené výsledky prijímacieho konania do 1. ro?níka osemro?ného a štvorro?ného vzdelávacieho programu v Gymnáziu v Ružomberku pre školský rok 2017 - 2018.
Uchádza?i sú zoradení pod?a poradia získaných bodov v súlade s kritériami pre prijatie.
Podmienkou prijatia na štúdium na našej škole je ú?as? na zápise, ktorý sa uskuto?ní 18. mája 2017 (štvrtok) 8. 00 - 16. 00 v kancelárii Gymnázia v Ružomberku, Š. Moyzesa 21. Zákonný zástupca uchádza?a je na zápise povinný predloži? zápisný lístok, ktorý mu vydá základná škola.
Zákonní zástupcovia uchádza?ov, ktorí dostali rozhodnutie o neprijatí a záujem o štúdium v Gymnáziu v Ružomberku trvá, sa môžu vo?i rozhodnutiu odvola? v termíne uvedenom v rozhodnutí. Vzh?adom na to, že nie všetci prijatí uchádza?i sa na štúdium zapíšu, pravdepodobnos? zmeny rozhodnutia a prijatie žiaka sú ve?mi pravdepodobné. Ako už bolo uvedené, podmienkou ?alšieho konania je písomné odvolanie zákonného zástupcu uchádza?a v stanovenom termíne. Do odvolania prosíme uvies? aj telefonický kontakt na zákonného zástupcu uchádza?a o štúdium.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                         riadite? školy

, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok