Poh?ad na prácu poslancov

V piatok, 7.4.2017, sa naši študenti zú?astnili exkurzie v Národnej rade Slovenskej republiky.

Pri vstupe nás s milým úsmevom privítal zamestnanec NR SR. Dozvedeli sme sa základne informácie o tejto inštitúcii a následne na to sme sa presunuli do rokovacej sály, konkrétne na balkón , ktorý je vy?lenený návštevníkom a médiám. Mali sme to š?astie, že sme sa mohli priamo zú?astni? na jednom z rokovaní parlamentu. Naši študenti mali aj možnos? vidie? poslancov Slovenskej republiky ako napríklad Igora Matovi?a , Bélu Bugára a mnoho ?alších. Mohli si dokonca vypo?u? vyjadrenia jednotlivých poslancov na aktuálne témy. Potom sme sa presunuli na chodbu, kde nám náš sprievodca ponúkol zaujímavé informácie o olejoma?bách pána Albína Brunovského. Následne sme mali príležitos? vráti? sa do rokovacej sály, kde sa práve za?ínalo hlasovanie o prijatí respektíve novelizácii zákonov. Po skon?ení hlasovania sme sa presunuli na chodbu, kde sme sa po krátkej chvíli mohli osobne stretnú? s poslancami, ktorí vychádzali z rokovacej sály a dokonca sa s nimi vyfotografova? . Po?as odchodu z rokovacej sály sa pri nás zastavila pani poslanky?a Viera Duba?ová a položila nám pár otázok . Bola ve?mi prívetivá a usmiata. Na koniec sme si mohli na obrazovke pozrie? výsledky hlasovania .
Z budovy parlamentu sme odišli nadšení, všetkým študentom sa ve?mi pá?ilo najmä preto , že sme mali takú skvelú príležitos? dosta? sa do rokovacej sály a osobne sa stretnú? s poslancami.
Dúfame, že na budúci rok si túto výnimo?nú exkurziu zopakujeme.

Tereza Blanová, septima, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok