ROSE FRANCOPHONE 2017

V tomto školskom roku sme opä? pripravili slávnostný program vo francúzskom jazyku pod názvom La rose francophone. ?alšie úspešné predstavenie k mesiacu frankofónie sa uskuto?nilo d?a 30.3.2017. Je to nielen kultúrny program pripravený študentmi, ale aj forma zážitkového u?enia sa francúzštiny.

Myšlienka Frankofónnej ruže sa vyu?ovacími hodinami niesla prakticky už od septembra. Každá trieda u?iaca sa francúzštinu premýš?ala, ?ím prispeje do programu, niektoré triedy, hlavne kvarta a septima, vytvorili i viac ?ísel. V programe vystúpilo približne 90 študentov.
Snažili sme sa o to, aby bol program rôznorodý, zaujímavý a pou?ný. Podmienkou bolo samozrejme to, že všetko (vrátane hudby) musí by? vo francúzštine.
V programe znel spev a tane?né ?ísla - od klasického tanca, cez sólové vystúpenia, tradi?ný tanec z exotického ostrova La Réunion, moderný tanec až po netradi?nú tane?nú interpretáciu dvoch známych francúzskych spevákov ZAZ a Stromae. Zastúpenie malo i hovorené slovo - krátke scénky a recitácie sprevádzané napr. klavírom, ?o umoc?ovalo umelecký dojem. S ve?kým úspechom publika sa stretla i netradi?ná módna prehliadka komentovaná samozrejme vo francúzštine.
Na záver programu bol premietnutý krátky film o pobyte našich študentov na ostrove Réunion a po ?om francúzsky film s názvom Odysea.
Zo spätných reakcií možno konštatova?, že program mal ve?mi ve?ký úspech. Všetci prítomní si v ?om našli to svoje, aj sa zabavili, aj sa ?o-to dozvedeli, napr. o frankofónii.
Na záver programu sa krátkym prejavom prihovorila k prítomným pani attachée pre jazykovú spoluprácu pri Francúzskom ve?vyslanectve v Bratislave, pani Emmanuelle Daill, z ktorej príhovoru radi zacitujeme: " Na Slovensku pôsobím vo svojej funkcii od septembra 2014, ale za ten ?as som nevidela tak úžasné frankofónne predstavenie, tak žánrovo bohaté, umelecky výborne prevedené. Som dojatá. Po?as celého predstavenia som sa bavila, niekedy až smiala, ale boli aj momenty, ke? som mala zimomriavky a vyh?kla mi aj slza dojatia. Popri tom všetkom to malo zárove? myšlienku spolupatri?nosti a rovnosti. Gratulujem ! "
Okrem pani E.Daill nás svojou prítomnos?ou podporili ?alší hostia: riadite? Francúzskej aliancie v Banskej Bystrici pán Thomas Laurent, riadite? KD AH, vedenie našej školy, študenti z gymnázia v Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši a GSA, rodi?ia žiakov a širšia frankofónna verejnos?. Na záver patrí ve?ká a úprimná v?aka našim študentom, ktorí sa zapájali do prípravy programu, do jeho realizácie. Všetkým s úprimnou rados?ou odkazujeme : "Boli ste skvelí. Bravo !", ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok