Centrum popularizácie fyziky

Martin 22.3.2017

D?a 22.3. 2017 študenti 2.A, 2.B triedy a sexty pod vedením prof. Pol?ina, Ridošku a triednych prof. Kudli?kovej a Bohá?ovej navštívili Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine.
PaedDr. Jozef Be?uška, PhD. pripravil nové a netradi?né fyzikálne experimenty, do ktorých sa aktívne zapájali študenti zú?astnených tried.
Po skon?ení 90 minútového programu študenti navštívili v rámci odpo?inku a ob?erstvenia nákupné stredisko TULIP Center Martin.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok