English WeekV týždni, ke? sa maturanti trápili nad maturitnými testami, žiaci tercie sa zábavnou formou zlepšovali v komunikácii anglického jazyka. Kurz sa konal pod vedením amerického lektora, Raya Sikorskeho, ktorý vedie tento konverza?ný kurz na slovenských základných a stredných školách od roku 2010. My sa z jeho spolupráce tešíme už piaty rok. Aj tento krát bol English Week pre našich študentov obrovským prínosom, o ?om sved?ia aj ich vlastné výpovede:

"Pá?ilo sa mi to celé - všetky hry, rozprávanie a konverzácie. Raya som si ob?úbil. Pá?ilo by sa mi viac takýchto hodín."
Matej Svaj?iak

"Nau?ilo ma to reagova? na situácie z reálneho života (napr. v reštaurácii, u lekára,...). Taktiež som sa nau?il ve?a nových sloví?ok, hlavne takých, ktoré sa v škole nepreberajú."
Marián Janovec

"Bola to ve?mi zaujímavá skúsenos?. Bolo super, že sme mali príležitos? po?u? angli?tinu od "native speakera". Nau?ili sme sa reagova? na rôzne situácie a popri zábavných aktivitách sme sa u?ili, hoci sme si to ani neuvedomovali."
Timea Bobu?ová

"English Week bol ve?mi dobrý a ve?mi sa mi pá?il. Náš lektor, Ray, bol super a ve?mi sa mi pá?ili hry, ktoré pre nás vymýš?al. Jeho prístup k nám bol super a pá?ilo sa mi tiež ako sa nám vždy svojimi kresbami snažil vysvetli? ?o vraví. Rada by som si to celé zopakovala."
Sára Lauková

"English Week bol dobrý. Lektor bol milý a vtipný. Každý de? sme mali inú tému, ku ktorej sme hrali rôzne hry a ke? sme nie?omu nerozumeli, tak nám to zahral alebo nakreslil. Mohli by sme ma? English Week ?astejšie."
Elena Slanicayová

"Pá?ilo sa mi, že to nebolo ako u?enie, ale ako hra a aj to, že sme sa nau?ili nové slová a veci o USA."
Martin Mydliar

..a ešte je tu pár fotiek na priblíženie hravej a priate?skej atmosféry, ktorú mali možnos? študenti po?as kurzu zaži?.., lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok