Naši francúzštinári ve?mi úspešne reprezentovali školu na krajskom kole olympiády

Všetci ví?azi školského kola olympiády vo francúzskom jazyku sa umiestnili na popredných miestach vo svojich kategóriách i na krajskom kole.

D?a 6.2.2017 sa v Žiline konalo krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovali piati žiaci v piatich rôznych kategóriách, pri?om všetci piati boli ve?mi úspešní v závere?nom hodnotení. Ví?azkami vo svojich kategóriách sa stali žia?ka sekundy Terézia Brtková (kat. 1A) a žia?ka kvarty Magdaléna Nováková (kat.1B). Obidve postupujú do celoštátneho kola olympiády. Na druhom mieste v kategóriách bilingválnych žiakov sa umiestnili Adelka Rázgová (kat. 1C) a Nikola Tiso?ová (kat. 2C). V kategórii 2A sa na tre?om mieste umiestnil žiak sexty Matej Uhrin. Všetci žiaci preukázali vysokú úrove? v jednotlivých ?astiach skúšky, od po?úvania s porozumením, cez písomné testy až po ústny prejav v cudzom jazyku.
Z úspechov vyššie spomínaných žiakov sa ve?mi tešíme, úprimne im gratulujeme a postupujúcim diev?atám držíme palce a prajeme ve?a úspechov v celoštátnom kole v Bratislave., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok