Celoslovenský projekt FGC tour (First Gyneakological Consultation)

"Medici za zdravie žien"

D?a 10.10.2016 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu FGC tour (First Gyneakological Consultation) ,,Medici za zdravie žien,, organizovanej študentmi medicíny Sabinou Laukovou, Monikou Frankovou a Marekom Pavlišínom v spolupráci s Ligou proti rakovine.

Cie?om projektu bolo priblíži? diev?atám dôležitos? preventívnych gynekologických prehliadok, pomôc? im prekona? strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a v neposlednom rade poukáza? na dôležitos? prevencie proti nádorovým ochoreniam, rakovine prsníka a rakovine kr?ka maternice. Okrem prevencie však táto prednáška obsahovala aj základné informácie o anatomickej štruktúre, fyziologických a biochemických funkciách reproduk?ného systému.

Prednášky prebiehali formou PEER TO PEER, ?iže rovný rovnému. Táto metóda je zameraná na získanie dôvery a odovzdáva informácie interaktívnou formou.
Diev?atá vo?nou diskusiou získali množstvo nových vedomostí, oboznámili sa s vyšetrovacími nástrojmi a tiež si vyskúša? samovyšetrovacie techniky na modeloch prsníkov., ika@imafex.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok