AKADÉMIA & VAPAC

ve?trh vysokých škôl 2016

13.10. 2016 sme pre triedy 4.A, 4.B, a 3.A už tradi?ne usporiadali exkurziu tentoraz na 20. ro?ník ve?trhu štúdia a kariéry v Bratislave.
Študentský ve?trh vysokých škôl opä? ponúkal študentom stredných škôl ve?mi bohatú škálu informácií o možnostiach a podmienkach štúdia na jednotlivých vysokých školách v SR, ?R i v zahrani?í.
Ve?trh navštívilo 88 našich študentov pod vedením prof. Ridošku, Pol?ina, Laukovej a Šamánkovej. Hos?ami boli prof. ?iljaková a Macková.
V závere exkurzie sme si prezreli centrum Bratislavy a navštívili obchodné centrum Eurovea.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok