Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

9. mája 2016 (pondelok) a 12. mája 2016 (štvrtok)


Riadite?stvo Gymnázia v Ružomberku, Š. Moyzesa 21 pozýva všetkých uchádza?ov na základe prihlášky na štúdium na SŠ na písomné prijímacie skúšky, ktoré sú sú?as?ou prijímacieho konania na našej škole.

1. termín: 9. mája 2016 (pondelok)
2. termín: 12. mája 2016 (štvrtok)

Uchádza?i sa v de? konania prijímacích skúšok dostavia na Gymnázium v Ružomberku, Š. Moyzesa 21 do 8.00 hod.
Prijímacie skúšky sa za?nú o 8.30 hod. Prijímaciu skúšku konajú žiaci z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Skúšky budú ma? písomnú formu a na každý predmet je ur?ený ?asový limit 60 minút. Žiaci môžu používa? len písacie a rysovacie potreby ( pravítka, uhlomer, kružidlo), nepovo?ujú sa používa? kalkula?ky a tabu?ky.

V prípade, že sa žiak pre osobitné závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostavi? na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riadite?ovi školy žiados? o povolenie vykona? skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením (nie starším ako 3 dni). Žiados? spolu s potvrdením treba predloži? najneskôr v de? konania skúšok do 8. 00 hodiny.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 12. mája 2016 v popolud?ajších hodinách na vchodových dverách gymnázia a na webovej stránke školy www.gymrk.sk.
Pri zverej?ovaní výsledkov prijímacieho konania uchádza?i budú ozna?ení prideleným ?íselným kódom.

Zápis žiakov, ktorí splnili podmienku pre prijatie bez prijímacích skúšok (v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ro?níka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnos? najmenej 90%) sa uskuto?ní d?a 10. mája 2016 (utorok) od 8. 00 - 14. 00 hod. v kancelárii školy.
Zápis žiakov prijatých na základe výsledkov na prijímacích skúškach a kritérií pre prijatie do 1. ro?níka štvorro?ného a osemro?ného vzdelávacieho programu v školskom roku 2016/2017 sa uskuto?ní 20. mája 2016 (piatok) od 8. 00 - 15. 00 v kancelárii školy.

Zápis vykoná zákonný zástupca žiaka na základe zápisného lístka, ktorý dostane žiak na základnej škole, ktorú navštevuje.

Zákonný zástupca neprijatého uchádza?a môže poda? odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium riadite?ovi školy do 5 dní od doru?enia rozhodnutia.

Ak sa uchádza? na strednú školu nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádza? prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné. Riadite? školy ponúkne uvo?nené miesto ?alšiemu uchádza?ovi v poradí pod?a výsledkov prijímacieho konania.

Pri skúškach prajeme ve?a úspechov!

                                                                                vedenie školy


, druska@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok