FRANCÚZŠTINA A ŠPORTV sobotu 9. apríla 2016 sme úspešne ukon?ili francúzsko-slovenský výmenný jazykový projekt s gymnáziom z francúzskeho meste?ka La Côte Saint- André.

Prvá ?as? projektu sa uskuto?nila vo Francúzsku v októbri 2015 a druhá minulý týžde? u nás. Francúzski žiaci aj u?itelia boli po?as ôsmich dní ubytovaní v slovenských rodinách a zú?ast?ovali sa na rôznych aktivitách, ktoré mali spolo?nú tému "Šport, zdravie a príroda". Snažili sme sa našim novým priate?om pripravi? zaujímavý program, ktorého sú?as?ou bolo napríklad tkanie náramkov v Liptovskom múzeu, tancovanie pod odborným vedením tane?níc z folklórneho súboru Liptov, prijatie na radnici, turistická vychádzka na Popradské pleso s kúpaním sa v Beše?ovej alebo návšteva Vlkolínca. Nechýbala ani ú?as? francúzskych ú?astníkov na slovenskom vyu?ovaní.

Závere?ný ve?ierok bol ladený športovo. V moteli Ran? v ?ernovej sme nielen tancovali, ale najmä športovali. Hrali sme squash, stolný tenis, bowling a biliard. Posledný de? potvrdil, že okrem zlepšenia sa vo francúzštine, angli?tine a preverenia si fyzickej kondície sa vytvorili aj silné priate?ské putá. Dôkazom toho bola nejedna slza po?as lú?enia.

Po?akovanie za možnos? úspešne zrealizova? celý projekt patrí organizátorom výmeny, vedeniu školy, vedeniu mesta, všetkým zú?astneným žiakom a samozrejme rodinám., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok