KONZULTA?NÉ POPOLUDNIE

14.1.2016 (štvrtok)

D?a 14.1.2016 (štvrtok) sa uskuto?ní konzulta?né popoludnie pre rodi?ov a zákonných zástupcov žiakov našej školy, ktorí budú ma? možnos? konzultova? študijné výsledky, správanie a dochádzku svojich detí s jednotlivými vyu?ujúcimi v ?ase od 14.30 do 16.30 hod.

                                                                                Mgr. Renáta Kodríková
                                                                              zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok