DE? OTVORENÝCH DVERÍ V GYMNÁZIU V RUŽOMBERKU

8.decembra 2015
11.30 - 14.30 hod.

Gymnázium v Ružomberku, Š. Moyzesa 21, srde?ne pozýva u?ite?ov, žiakov a ich rodi?ov ako aj ?alších záujemcov na De? otvorených dverí, ktorý sa uskuto?ní v utorok 8. decembra 2015    v ?ase od 11. 30 - 14. 30 hod.  v priestoroch školy.

Budete ma? možnos?:

- prezrie? si priestory školy, jej vybavenie a areál školy,
- zú?astni? sa na otvorených hodinách rôznych predmetov,
- pozrie? si prezentáciu o škole,
- oboznámi? sa so školským vzdelávacím programom a štúdiom na škole
- získa? informácie o podmienkach prijatia žiakov ZŠ do prvého ro?níka        štvorro?ného aj osemro?ného vzdelávacieho programu
- stretnú? sa so žiakmi, u?ite?mi a vedením školy

Radi odpovieme na Vaše otázky a veríme, že získate cenné informácie, ktoré Vám pomôžu pri výbere strednej školy.

Tešíme sa stretnutie.

                                                                                Mgr. Renáta Kodríková
                                                                              zástupky?a riadite?a školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok