FRANCÚZSKO 2015

V d?och 2.- 12. októbra sme my, študenti - francúzštinári, mali možnos? zú?astni? sa pobytu vo Francúzsku. Išlo o výmenný kultúrno-jazykový pobyt s témou "Zdravie a šport". Tento projekt bol zameraný na spoznávanie novej kultúry, miest a ?udí, ale hlavne na zdokonalenie si jazykových zru?ností.

Cestou do Francúzska sme sa zastavili v nádhernom švaj?iarskom meste Zürich, ktoré nás zaujalo svojím historickým centrom a taktiež cenami, ktoré boli primerané švaj?iarskym platom.
Potom už naša cesta pokra?ovala do meste?ka La Côte-Saint-André, v regióne Rhône-Alpes, kde si nás prevzala naša "nová rodina". Prvý de? bol pre nás trochu stresujúci, pretože sme ho mali strávi? vo francúzskych rodinách. Boli sme nielen plní o?akávaní, ale aj obáv, ktoré sa však ukázali úplne zbyto?né. Presved?ili sme sa, že rozdielnos?, ?i už v jazyku alebo v kultúre, je jedno ve?ké pozitívum , pretože dokážeme rešpektova? naše odlišnosti, ale aj naopak teši? sa z podobností.
Pondelok sme strávili v škole a na radnici, kde nás privítal starosta mesta La Côte Saint André. Z tohto si vybavujeme najmä ve?kolepú radnicu, ale aj milé privítanie od francúzskych profesorov na najrôznejších predmetoch. Neskôr sme spojili sily s našimi francúzskymi korešpondentmi a pracovali sme na plagátoch s ústrednou témou nášho pobytu "Zdravie a šport".
?alší de? sme strávili v horách, v prírodnom parku La Chartreuse. Tu sme mali zaujímavú prezentáciu o tomto parku. Po tejto prednáške sme náš spolo?ný ?as trávili orienta?ným behom, kde sme pomocou mapy a buzoly h?adali vopred ur?ené miesta.
V stredu sme si detailne obzreli meste?ko, v ktorom je škola našich francúzskych priate?ov. Zistili sme, že má zaujímavú históriu a to nielen v architektúre ,ale aj ve?a známych osobností ako je napríklad Hector Berlioz. Navštívili sme i jeho rodný dom, ktorý je teraz múzeom, kde sme mali možnos? vidie?, v akých podmienkach žil. Poobede nasledovali rôzne športové sú?aže a hlavne sme sa nau?ili tradi?nú hru tohto regiónu - Boules Lyonnaises.
Nasledujúci de? sme vyrazili na návštevu druhého najvä?šieho francúzskeho mesta ? Lyon. V tomto meste bolo zaujímavé úplne, ale úplne všetko. Bola tu nádherná architektúra, historické pamiatky ako napr. bazilika Fourviere, alebo staré mesto, ktoré je zapísané vo svetovom dedi?stve UNESCO.
V piatok sme znova aktívne športovali ? navštívili sme horský masív Vercors, tzv. predhorie Álp. Túra bola síce náro?ná, ale stála ozaj za to. Výh?ad bol neskuto?ný.... Podve?er nasledovala rozlú?ka s francúzskymi priate?mi a ich rodinami.
?alšie dva dni nás ?akala prehliadka Versailles a Paríža, kde si každý našiel to svoje. Niekto sa zamiloval do Eiffelovky, niekto do predstavy , že krá?a po moste, po ktorom krá?al aj Leonardo DiCaprio pri natá?aní Inception, niekto sa nevedel vynadíva? na Louvre alebo štvr? umelcov, kde vám za malú chví?ku nakreslia váš portrét alebo karikatúru. A ?o poveda? na záver? Vä?šine z nás sa splnil sen pri objavovaní krás jedného z naj?arovnejších miest na svete.

Diana Sálusová
Veronika Némethová


p>, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok