Comenius na Slovensku – vyvrcholenie dvojro?nej spolupráce

18.-25.apríla 2015

Comenius na Slovensku - vyvrcholenie dvojro?nej spolupráce V d?och 18. - 25. apríla 2015 vyvrcholil projekt programu Comenius, multilaterálne partnerstvá škôl, posledným stretnutím u nás na Slovensku. Po?as dvoch rokov sme spolu s ?alšími siedmimi európskymi školami pracovali na téme - ?udové umenie a jeho vplyv na európsku kultúru. Každej krajine bola pridelená špecifická tematika, my sme dostali ?udový tanec. V rámci stretnutí, po?as ktorých sme vykonali 35 žiackych mobilít, sme navštívili Francúzsko, Wales, Ma?arsko, Po?sko, Rumunsko, ?eskú republiku a Bulharsko. O?akávania našich hostí boli ve?ké. Nechceli sme ich sklama? a preto sme sa snažili pripravi? zaujímavý program, ktorý bol zameraný najmä na pracovné dielne s nácvikom ?udového tanca a slovenskej piesne. Obohatili sme ho aj o praktické ukážky tradi?ných remesiel, spoznávanie regiónu, ale aj o ochutnávku miestnych a regionálnych gastronomických špecialít. V rámci témy nám detský folklórny súbor Slia?an?ek a folklórna spevácka skupina Veseli?ky z Liptovských Slia?ov pripravili krásne vystúpenie.
Kliknite tu - Slia?an?ek
Folklórny súbor Liptov sa postaral o veselú atmosféru po?as nácviku slovenského ?udového tanca. S ve?kým záujmom sa stretli dielne v Liptovskom múzeu pod vedením Mgr. ?ubice Druskovej na tému liptovský kroj, spojené s výrobou šperkov.
Na pôde Katedry výtvarného umenia PF KU, v spolupráci s PaedDr. Martou Bošelovou PhD., sa uskuto?nili ?alšie aktivity spojené s tradi?ným zdobením medovníkov a drotárstvom. So záujmom si všetci pozreli zbierku C-ET-ART (Centrum etnografie a umenia) a za pomoci našich žiakov mali možnos? obliec? sa do krojov. Po?as prestávky sa ú?astníci ob?erstvili "eat art ?ipkou" vyrobenou z ovocia, zeleniny a liptovských syrov, pri?om úspešne spojili pôžitok ?udového umenia a gurmánstva.
Vyvrcholením celého pobytu bol Gala program vo dvorane KDAH, na ktorom sa zú?astnili všetci žiaci nášho gymnázia a vytvorili tak pre vystupujúcich nezabudnute?nú atmosféru. V priebehu programu sa vystriedali hos?ujúce školy s ich tradi?ným národným tancom, ale mohli sme vidie? aj spevákov, hudobné skupiny, tie?ové divadlo a ?alšie druhy tanca. Do Gala programu prispel aj folklórny súbor Liptov. Záver patril všetkým ú?astníkom projektu, ke? spolo?ne zaspievali slovenskú ?udovú piese? Tancuj, tancuj.
Ú?UV (Ústredie ?udovej umeleckej výroby) na Slovensku si pripomína sedemdesiate výro?ie svojho vzniku, preto bola sú?as?ou našich aktivít aj jeho návšteva v Banskej Bystrici. Nezabudli sme si pozrie? ani areál Múzea SNP.
Zahrani?ným priate?om sme sa chceli pochváli? aj krásou nášho kultúrneho dedi?stva a prírody, ?o sa nám podarilo návštevou Vlkolínca a výletom do Nízkych Tatier s vyvezením sa lanovkou na Chopok.
Posledný ve?er sa niesol v znamení závere?ného vyhodnotenia stretnutia, ochutnávky rôznych slovenských špecialít, krájania obrovskej Comenius torty a samozrejme spolo?nej zábavy.
Všetko má svoj koniec, aj náš Comenius. Žia?, už nás ne?aká žiadne ?alšie spolo?né stretnutie. Jedno je však isté, priate?stvá vytvorené po?as dvoch rokov pretrvávajú, niektoré sa utužujú už aj uskuto?nenými súkromnými stretnutiami, vzájomné výmeny na facebooku pokra?ujú a ?alšie individuálne návštevy sa plánujú. Pre všetkých to bola nezabudnute?ná skúsenos? na celý život., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok