Atómová elektráre? v Mochovciach 2015

Exkurzia tried 3.A, 3.B a študentov 4. ro?níka v rámci SEF

4. mája 2015 "Krúžok priate?ov fyziky" pod vedením prof. Ridošku, Pol?ina, Laukovej a ?iljakovej opä? zorganizoval pre študentov 3.A, 3.B a oktávy v rámci Seminára z fyziky tradi?nú exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach. Vynovené Informa?né centrum AE nás privítalo v modernom štýle "škola hrou". Študenti sa individuálne alebo v malých skupinkách oboznamovali pomocou interaktívnych pomôcok, tabú? a dotykových obrazoviek s ?innos?ou jadrovej elektrárne, jej bezpe?nostnými systémami, vplyvom na životné prostredie a predovšetkým s jej energetickým významom pre ekonomiku SR.
3D film o vývoji života na Zemi bol príjemným audiovizuálnym zážitkom a spestrením pripraveného programu pracovníkmi infocentra. Zaujímavým momentom bolo i zobrazenie vlastnej postavy "v tepelnom zrkadle" v infra?ervenej oblasti elektromagnetického spektra.
Spolu s príjemnou už tradi?nou relaxáciou v obchodnom centre Europa v Banskej Bystrici po spiato?nej ceste sme príjemne zav?šili toto zaujímavé populárno-náu?né podujatie.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok