Francúzske diplomy DELF

V d?och 9. a 10. júna sa v našej škole opä? konali skúšky medzinárodného jazykového diplomu z francúzštiny DELF. Pri tejto príležitosti riadite? Alliance française Banská Bystrica osobne odovzdal diplomy našim žiakom - úspešným kandidátom z predchádzajúceho skúšobného obdobia.

DELF je oficiálny diplom vydávaný francúzskym Ministerstvom školstva, ktorý potvrdzuje dosiahnutú úrove? francúzštiny zahrani?ných uchádza?ov. Už tradi?ne je naša škola skúšobným centrom nielen pre našich žiakov, ale i žiakov z okolitých miest Liptova a Oravy. V týchto d?och sa opä? rozšíril po?et študentov francúzštiny našej školy, ktorí sa stali držite?mi tohto vo svete uznávaného diplomu. Riadite? Francúzskej aliancie Banská Bystrica Thomas Laurent im osobne zablahoželal k získaniu diplomu, vyzdvihol ich výbornú pripravenos? na skúšky a poprial im ?alšie úspechy a príjemné momenty pri štúdiu francúzštiny., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok