Basketbalistky dvanáste na svete

Školské družstvo diev?at v basketbale, ro?ník narodenia 1997 - 2000, sa 17.4. - 25.4.2015 zú?astnilo Medzinárodných školských majstrovstiev sveta v basketbale diev?at a chlapcov (MŠM ISF) vo Francúzsku - Limoges.

Po náro?nej ceste s odchodom popoludní vo štvrtok z Ružomberka, prenocovaní v Bratislave, odtia? zav?asu ráno autobusom do Viedne, potom letecky z Viedne cez Brusel do Toulouse a ešte autobusom do Limoges, sa všetci ?lenovia výpravy ubytovali okolo 23:30 v hoteli. V ?alších d?och nás už ?akali zápasy v skupine (?ína, Ma?arsko, SR) a potom zápasy o umiestnenie. V sobotu a nede?u sme odohrali zápasy v základnej skupine, po ví?azstve nad ?inou 51:46 a prehre s Ma?arskom 44:55 sme obsadili druhé miesto, ktoré nám zabezpe?ilo ú?as? v skupine o 1. až 16. miesto. MŠM ISF v kategórii diev?at sa zú?astnilo 27 družstiev rozdelených do 8 základných skupín, prvé dve družstvá ?alej hrali o umiestnenie 1. - 16., ostatné o 17. - 27. miesto.
Výrazným oslabením družstva bolo zranenie Sofie Csiffáryovej hne? v prvom zápase s ?ínou, ktorá už potom nehrala v žiadnom zápase. Dôležitým bol v pondelok zápas s Francúzskom 2, ktorý sme po vyrovnanom pol?ase prehrali 48:59 a dostali sme sa skupiny o 9. - 16. miesto. Nasledoval vo?ný de?, po prehliadke školy a ?asti mesta sa v popolud?ajších hodinách uskuto?nilo "Stretnutie národov", kde jednotlivé krajiny prezentovali svoju kultúru a zvyklosti. Diev?atá a chlapci slovenskej výpravy zaspievali spolo?ne pesni?ku, v pozadí išla videoprezentácia Slovenska. V stredu sa nám vydaril zápas s Izraelom, po výraznom ví?azstve 64:44 sme si zabezpe?ili boje o 9. - 12. miesto. Nasledujúci zápas s Fískom nám nevyšiel, po prehre 37:59 sme potom v závere?ný de? hrali s Lotyšskom o kone?né umiestnenie. Po vyhratom prvom pol?ase už diev?atám odišla fyzická aj psychická pohoda a po prehre 40:47 sme obsadili kone?né 12. miesto.
Športová úrove? MŠM ISF bola vysoká, družstvá boli ve?mi vyrovnané, výsledky mnohých zápasov boli tesné. Školským majstrom sveta sa stalo Francúzsko 1, ktoré vo finále porazilo až po pred?žení Nemecko 69:65. V kategórii chlapcov SR reprezentovalo družstvo OA v Považskej Bystrici, ktoré len zásluhou nepriaznivého skóre skon?ilo v základnej skupine tretie a obsadilo celkove 20. miesto (v kategórii chlapcov bolo 29 družstiev). Školským majstrom sveta sa stalo Turecko, ktoré vo finále zví?azilo nad Fínskom. V sobotu nasledovala cesta domov po rovnakej trase, do Ružomberka sme sa dostali v nede?u ráno o 3:20 hod. Ú?as? celej slovenskej výpravy, spolu 28 ?lenov, zabezpe?ila Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) v spolupráci s MŠVVaŠ SR.
Školské družstvo tvorili nasledovné diev?atá :
Veronika Remenárová z oktávy,
Barbora Dlhovi?ová, Sofia Csiffáryová, Terézia Jandurová, Timea Kohútová, Lucia Novotná, Barbora Petrová všetky z II.A,
Katarína Bakošová, Zuzana Baníková a Paula Vyšná všetky z I.A,
ktoré vzorne reprezentovali nielen našu školu, ale aj mesto, región a SR, za ?o im patrí uznanie a po?akovanie.

oficiálne foto

výprava pred slávnostným otvorením


nástup na slávnostné otvorenie


Sofia ide na ošetrenie


vo?ný de?


vystúpenie na galave?ere národov


obed v hracom dni


timeout


stre?ing po zápase


po zápase s FínskomMgr. J.Putera, jputera@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok