10 rokov eTvinningu alebo stavali sme "žeriavy spolupráce"

10.výro?ie vzniku programu eTwinning oslávili 7. mája 2015 aj žiaci tercie.

10 rokov eTwinning Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informa?ných a komunika?ných technológií za ú?elom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning umož?uje nájs? partnerskú školu, s ktorou je možné realizova? inovatívne školské projekty v rámci vyu?ovania v bezpe?nom virtuálnom prostredí (TwinSpace). Je tiež ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-u?ite?mi z Európy a ponúka aj možnosti ?alšieho vzdelávania.
Platforma eTwinning ponúka u?ite?om možnos? stretáva? sa a spolupracova? na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom online vzdelávacích aktivít zameraných na koopera?né zru?nosti a používanie technológií.

Do programu eTwinning sa zapája aj naša škola. Jeden z projektov "Uhly a mesto kde bývam" sme vám predstavili na stránkach školy pred dvoma rokmi. Jeho autorom je RNDr. Dušan Dírer, ktorý patrí medzi ambasádorov (predtým nazývaní regionálni poradcovia) programu eTwinning.
Naša škola je školiacim strediskom, v ktorom pod vedením D. Dírera prebieha program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet pozostávajúci z 3 prezen?ných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištan?ná forma vzdelávania. Toto akreditované vzdelávanie (8 kreditov) je bezplatné.

de? eTwinningu
De? eTwinningu


O projekte Platónske telesá a ORIGAMI

V roku 2015 oslavuje eTwinning 10.výro?ie svojho vzniku. 7. máj bol vyhlásený ako de? eTwinningu. V tento de? sme sa k oslavám pridali aj my. So žiakmi tercie, ktorí už majú s eTwinningom skúsenosti, sme na hodine techniky vytvorili origami "žeriavy spolupráce", z písmen poskladali nápis 10 rokov eTwinning a s "výtvormi" sme urobili spolo?né fotografie...

na hodine THD
Na hodine THD

vytvorené žeriavy
Vytvorené žeriavy

na hodine THD
k oslave výro?ia 10. rokov eTwinningu

spolo?ná fotografia
Spolo?ná fotografia

Vo fotogalérii (Foto: D.Dírer) nájdete 19 fotografií z tejto akcie.>> Fotogaléria <<

RNDr. Dušan Dírer, direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok