English week

16. do 20. marca 2015

Od 16. do 20. marca 2015 sa študenti tercie zú?astnili anglického kurzu English week. Celý týžde? bol zameraný na opakovanie a obohacovanie slovnej zásoby s dvomi lektormi: Rey Sikorski a Rogger Heyes. Tento intenzívny jazykový kurz prebiehal formou rôznych hier, sú?aží a spontánnych, neformálnych konverzácií. To, že mal kurz u študentov opä? pozitívny ohlas sa môžete presved?i? aj zo slov študentky tercie, ktorá sa kurzu zú?astnila.
"Ve?ké pozitívum vidíme v tom, že lektori, ktorí viedli kurz, pochádzajú z rozli?ných anglicky hovoriacich krajín, takže sme mali možnos? po?u? britský aj americký prízvuk. Boli sme rozdelení na dve skupiny. Každá skupina mala prvé tri hodiny iného lektora a potom sa lektori vymenili. Celý týžde? bol rozdelený na akési tematické celky. ?iže na každý de? sme mali inú tému, ktorú sme ?alšie hodiny rozvíjali pomocou sú?aží a zábavných scénok, ktoré sme všetci s nadšením hrali. Prvý de? sme sa zoznamovali, zis?ovali sme si navzájom naše zá?uby, sny a plány do budúcnosti. Každú hodinu sme si precvi?ovali nové sloví?ka. Myslím, že English week je ve?mi dobrá skúsenos? najmä ak sa niekto chce nau?i? spontánne reagova? na rôzne situácie bez trémy a zbyto?ného ostychu. Každý bol s týmto týžd?om ve?mi spokojný a odporu?ila by som to všetkým študentom, ktorí by sa chceli zdokonali? v anglickom jazyku.
?akujeme všetkým pedagógom, ktorí sa podie?ali na tom aby sme sa mohli zú?astni? tohto neoby?ajného, zábavného, týždenného anglického kurzu.
Jedinou chybou English week bolo to, že trval ve?mi krátko. S nadšením by sme privítali možnos? zopakova? si ho každý rok."

Barbara Ballová, lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok