Comenius v Rumunsku

8.-15.11.2014

V období od 8. - 15. novembra 2014 sa študenti Maroš Pulš?ák, Petra Škulová, Miriam Bystri?anová a Laura Šidová zú?astnili na ?alšom výmennom pobyte programu Comenius, tentoraz na východe Rumunska v meste Buzau. Hlavnou témou projektu bol vplyv ?udového umenia na sú?asnú módu. Žiaci mali za úlohu predstavi? po?as módnej prehliadky nieko?ko kusov vlastného oble?enia s vidite?ným vplyvom ?udového umenia. Okrem aktivít spojených s touto tematikou navštívili ú?astníci parlament a múzeum dediny v Bukurešti a prešli sa po starom centre hlavného mesta. Zaujímavé boli nielen bahenné sopky v blízkosti Buzau, ale aj ?alšie spolo?né ?innosti, ktoré pripravili rumunskí hostitelia. Po?as pobytu zažili ú?astníci množstvo nezabudnute?ných zážitkov, získali nových priate?ov, nové skúseností a hlavne spoznali novú kultúru, zvyky, tradície, piesne a samozrejme aj nové chute z rumunských tradi?ných jedál. Bola to úžasná skúsenos?, ktorú by sme priali zaži? všetkým, aby vedeli o ?om hovoríme.

Laura Šidová a Petra Škulová, ú?astní?ky projektu

Kliknite: Prezentácia, scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok