WALES – druhý výmenný pobyt programu Comenius

príjemné spomienky spred roka

V termíne od 8. - 15.2. 2014 sa vybraní študenti našej školy (Daniela Ba?ová, Rebeka Kodríková, Mária Mojšková, Simona Pastuchová, Romana Pitáková, Nikola Slobodová) zú?astnili na ?alšom výmennom pobyte programu Comenius vo Walese, v meste Caerleon. Témou pobytu boli tradi?né textilné techniky a povesti o zvieratách, a tak sa študenti ešte pred odletom do tejto krajiny zú?astnili výskumu v oblasti tradi?nej remeselnej výroby na Katedre výtvarného umenia PF KU v Ružomberku. V spolupráci s PaedDr. Martou Bošelovou, PhD., ktorá študentov sprevádzala aj na pobyte, si pozreli zbierku C-ET-ART (Centrum etnografie a umenia) a vyskúšali rôzne tradi?né textilné techniky, obliekanie krojov, pozreli si dobové fotografie a darované artefakty. Návšteva centra bola nesmiernym obohatením a prispela tak ku kvalitnej príprave na pobyt vo Walese.
Vo Walese mali možnos? vyskúša? si prostredníctvom workshopov tkanie "by hands" a týmto spôsobom si vytvori? nejaký vlastný výrobok. Okrem iného ú?astníci navštívili banícke múzeum a ba?u Big Pit, skanzen St Fagans, kde mohli obdivova? nádhernú waleskú prírodu a tradi?nú architektúru a múzeá v meste Caerleon. Najkrajšie zážitky si však pravdepodobne odniesli z návštevy hlavného mesta Walesu Cardiffu, kde sa okrem iného zú?astnili prehliadky ve?mi známeho štadióna Millennium Stadium. A samozrejme, v tomto dámskom obsadení nemohli chýba? aj nákupy. Na záver týžd?a si užili zábavný ve?er so študentmi zo všetkých zú?astnených krajín, kde si zatancovali nejeden tradi?ný waleský tanec a plní krásnych zážitkov sa mohli zbali? na cestu spä? domov.

Autor:Nikola Slobodová, 4.C

Kliknite: Prezentácia, scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok