Comenius – ?eská republika

10. - 17. januára

V období od 10. - 17. januára sa vybraní študenti nášho gymnázia (Petra Komova, Bronislava Dujavová, Neita Gejdošová, Ivan Hruška, Janka La?ná, Mária Pepuchová), zú?astnili na ?alšom výmennom pobyte programu Comenius, tentoraz v ?eskej republike. Hlavná téma projektu ?udové umenie a jeho vplyv na európsku kultúru, bola zameraná na ?udové rozprávky a legendy. Okrem aktivít spojených s touto tematikou, navštívili ú?astníci Vedecko-technologické múzeum v Ostrave, prešli sa po Beskydách, zahrali si divadlo a zú?astnili sa ?alších zaujímavých ?inností, ktoré pripravili ?eskí kamaráti. V neposlednom rade si zdokonalili jazykové zru?nosti. Ohlasy zú?astnených žiakov sú ve?mi pozitívne a všetci už netrpezlivo o?akávajú príchod zahrani?ných delegácií ku nám, na Slovensko. Na predposledný výmenný pobyt vycestujú naši žiaci do Bulharska za?iatkom marca. Témou je Architektúra v rámci mestského rozvoja.
V apríli sa celý dvojro?ný projekt ukon?í u nás, v Ružomberku. K pásu, ktorý je tvorený z vlajok všetkých ú?astníckych krajín, pripojíme s hrdos?ou poslednú, našu slovenskú.

Autor: Ivan Hruška

Kliknite: Prezentácia Ma?ko a Kubko, scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok