Fyzika populárne, fyzika hrou

Martin, Centrum popularizácie fyziky

D?a 17.12.2014 študenti 2.A a 2.B triedy pod vedením prof. Pol?ina a Ridošku navštívili už tradi?ne Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho Tótha v Martine.
PaedDr. Jozef Be?uška, PhD. pripravil ako každoro?ne i teraz zaujímavé a netradi?né fyzikálne experimenty, do ktorých sa aktívne zapájali študenti oboch zú?astnených tried.
Program trvajúci 90 minút potešil všetkých ú?astníkov a ukázal v plnej kráse fyziku ako pútavú experimentálnu disciplínu. Po ukon?ení hlavnej ?asti programu si študenti oddýchli a ob?erstvili sa v najvä?šom a najmodernejšom obchodnom centre v Martine "TULIP Center Martin".h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok