SÚ?AŽ «Idiomatické spojenia »

Celoslovenské ví?azstvo Laury Šidovej, študentky nášho gymnázia, vo výtvarnej sú?aži, ktorú vyhlásil Francúzsky inštitút v Bratislave.

Francúzsky inštitút v Bratislave vyhlásil pri príležitosti Týžd?a chutí na Slovensku výtvarnú sú?až pre gymnáziá a Francúzsku školu v Bratislave "Idiomatické spojenia ". Úlohou žiakov bolo ilustrova? vybraný frazeologizmus na tému stravovania prostredníctvom obrázka, ma?by, koláže, fotografie. Porota rozhodovala na základe kritérií, ako kreativita, originalita, harmónia farieb, všeobecná kompozícia.
Z našej školy sa do sú?aže zapojilo 15 študentov z viacerých ro?níkov.
Ví?azkou sú?aže sa v rámci celého Slovenska stala Laura Šidová, žia?ka 2.A triedy. Bola ohodnotená viacerými vecnými cenami, ktoré darovali francúzske firmy pôsobiace na Slovensku ako i dar?ekovou poukážkou na ve?eru vo vybranej reštaurácii, ktorú daroval vyhlasovate? sú?aže Francúzsky inštitút.
K tomuto úspechu Laure srde?ne blahoželáme a prajeme jej, i ostatným zú?astneným žiakom, ve?a tvorivých nápadov v ich ?alšom výtvarnom rozvoji.

Ukážky prác našich žiakov:, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok