Astrostop 2014

Ján Haluška z kvarty sa stal ví?azom astronomickej vedomostnej sú?aže.

CV? Elán Ružomberok a Kysucká hvezdáre? zorganizovali 24.11.2014 pre žiakov okresu astronomickú vedomostnú sú?až Astrostop . Je ur?ená pre žiakov druhého stup?a základných škôl, študentov osemro?ných gymnázií, ?lenov astronomických a prírodovedných záujmových krúžkov, realizovaná prostredníctvom výpo?tovej a multimediálnej techniky. Sú?až pozostávala z dvoch sú?ažných vyra?ovacích kôl, ktoré absolvovali všetci sú?ažiaci, z nich šiesti najlepší postúpili do semifinále. Semifinále pozostávalo z troch tajni?iek, ktoré sú?ažiaci odkrývali pomocou spoluhlások a získavali body, prví dvaja s najvyšším po?tom bodov postúpili do finále. Finálová úloha bola formou odkrývania obrázka z oblasti astronómie, histórie kozmonautiky, slne?nej sústavy. Našu školu reprezentovali Ján Haluška a Daniel Poprac z kvarty a Marek Šim?ek z tercie. Najúspešnejší bol Ján Haluška, ktorý obsadil 1.miesto., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok