Stretnutie študentov našej školy so sú?asnými slovenskými spisovate?miV rámci celoslovenského projektu Literatúra na cestách sa 22. októbra 2014 stretli študenti 3. a 4. ro?níkov našej školy s dvoma predstavite?mi sú?asnej literárnej scény na Slovensku. Scenáristom, dramatikom a autorom mnohých fejtónov, Jozefom Banášom a mladým autorom, ktorý získal nieko?ko literárnych ocenení, Marekom Mittašom. Prišli k nám len na krátku chví?u a predstavili nám svoj svet kníh v pestrých epizódach z ich života. Tento neformálny spôsob re?i motivoval študentov k tomu, aby vyjadrili aj svoj postoj k literatúre, ktorý je v mnohých prípadoch pozitívny. Cie?om debaty však bolo možno doda? odvahu tým, ktorí o sebe v mnohých situáciách pochybujú a nenecha? sa odradi? neúspechmi pri prvých pokusoch literárneho tvorenia. V závere dodám, že ?iarky za po?et pre?ítaných kníh nezlepšujú našu schopnos? porozumie? svetu. Tá závisí od našej vôle chcie? prostredníctvom knihy toto uskuto?ni?., dadka28@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok