Tutanchamon - jeho hrobka a poklady

Je zbyto?né o tom hovori?, to treba vidie?!

D?a 9.októbra 2014 sa uskuto?nila exkurzia na putovnú výstavu Tutanchamon - jeho hrobka a poklady,ktorá sa konala v priestoroch Incheby v Bratislave.
Zú?astnili sa jej výbery tried 1.B,5.P a 2.B nášho gymnázia.Študenti videli skuto?ne úchvatnú expozíciu artefaktov z obdobia 18.dynastie novej egyptskej ríše,hlavne osobné predmety faraóna Tutanchamona.
Medzi najkrajšie exponáty ur?ite patrila pohrebná komora aj s výbavou,kde predmety boli poukladané tak,ako ich v roku 1922-23 našiel britský archeológ Howard Carter v Údolí krá?ov v Egypte. Ve?ké množstvo exponátov nevy?íslite?nej hodnoty priam vyrážalo dych svojou až detailnou precíznou vypracovanos?ou.
Ku každému exponátu študenti obdržali audiosprievodcu,takže informácie boli na ve?mi dobrej úrovni.Každý si tak ur?ite odniesol z výstavy nezabudnute?ný zážitok.

Kliknite:

Fotoalbum, babel@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok