Študenti v Slovenskom národnom divadle

Prekvapivá a miestami šokujúca inscenácia klasickej Shakespearovej divadelnej hry Ve?a kriku pre ni?

Je naozaj ve?a kriku pre ni?, ak ide o ?es?, lásku a pravdivos? citov?
Vo Ve?a kriku pre ni? sa stretáva nieko?ko kontrastných párov, ktorých cesta k láske je rozmanitá. Pomerne drsne, ?o v Shakespearových komédiách nie je ni? nezvy?ajné, sa okolie zahráva s citmi mladých ?udí a žije zábavou na ich ú?et. Citová nezrelos?, impulzívna agresia, naivná romantika, možná vypo?ítavos?, existen?ný strach zásadne ur?ujú konanie postáv. Na prvý poh?ad komplikovaný výklad ?udského sveta emócií, ale ve?mi jasný pre našu mladú generáciu. Takto mohli konfrontova? svoje emocionálne skúsenosti aj naši študenti, ktorí cestovali do ?alekej Bratislavy za divadelnou kultúrou. Slušne oble?ení, ale aj kultúrou správania prekvapili naši gymnazisti, ke? sme vstúpili do kamenného divadla. Prívetivé renesan?né kulisy, nápadité kostýmy hercov, v ktorých dominoval kontrast bielej a ?iernej farby, ich poctivé výkony a aj potrebná improvizácia, to všetko malo blahodárny ú?inok na naše zmysly. Nebolo ni?, ?o by prekazilo tento vydarený de? a túžbu vidie? ?alšie predstavenia ?udí milujúcich umenie, bez ktorého je život bez farby a chuti.
Zvláštne po?akovanie patrí študentom 2.A, 3.A, 4.A a oktávy, ktorí sa rozhodli, že sa im tento de? bude pá?i?.

                                                                                                                                                                                                Mgr. Daniela Kudli?ková, dkudlickova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok