Hodiny chutí - dégustations

I v tomto školskom roku sa žiaci nieko?kých tried zapojili v rámci hodín francúzskeho jazyka do gastronomického sviatku Týžde? chutí, ktorý je každoro?ne organizovaný po?as tretieho októbrového týžd?a vo viacerých krajinách sveta.

Na netradi?nej hodine francúzštiny nazvanej "Leçon de got" sme pracovali so slovnou zásobou potravín a štyroch základných chutí. Ke? sme vošli do triedy, ?akalo nás ve?mi milé prekvapenie vo forme tanierov so vzorkami viacerých jedál a nápojov. Každý dostal pracovný list, ktorý sme na konci hodiny odovzdali vypracovaný.
V prvej ?asti sme rozpoznávali chute : "amer, acide, sucré, salé". Najmenej príjemná bola ochutnávka "acide", ke?že išlo o kyslú chu?. Druhá ?as? hodiny - "dégustation" spojená s prácou na slovnej zásobe potravín bola ve?mi príjemná. Pri každom súste sme si opakovali francúzsky názov potraviny, použitie vo vetách.
Celkový dojem z hodín bol jednozna?ne výborný, hodiny boli hodnotené ako zábavné a pritom pou?né. Ako povedala jedna spolužia?ka: "francúzštine sme to zožrali aj s navijakom". Môžeme skonštatova?, že je škoda, že takýchto hodín nie je viac.
Študenti sekundy, kvinty, septimy, oktávy., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok