Ve?trh vysokých škôl v Bratislave

7.10. 2014

Od roku 1997 sa každoro?ne v októbri uskuto??uje najvä?ší študentský ve?trh v Slovenskej republike pod názvom AKADÉMIA a VAPAC. Cie?ovou skupinou, pre ktorú je ve?trh ur?ený, sú študenti a absolventi stredných škôl. Ve?trh AKADÉMIA-VAPAC po?as svojej existencie získal medzi študentmi ve?kú popularitu, ?oho dôkazom je každoro?ná návštevnos? viac ako 10 000 študentov z celého Slovenska.
7. októbra na ve?trh opä? už tradi?ne vycestovali študenti štvrtého ro?níka, oktávy, 3.B a 2.B triedy nášho gymnázia pod vedením RNDr. Igora Ridošku, RNDr. Daniela Pol?ina, CSc., Mgr. Ivety Laukovej, Mgr. Edity ?iljakovej a Mgr. Anny Šamánkovej. 84 študentov sa oboznámilo s možnos?ami vysokoškolského štúdia na Slovensku a v ?echách.
Po prehliadke ve?trhu VŠ sa študenti presunuli do centra Bratislavy, kde mali možnos? oddýchnu? si a prehliadnu? možno i mesto svojho budúceho vysokoškolského štúdia.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok