Exkurzia Žiar nad Hronom

hvezdáre? a planetárium

D?a 16.6.2014 už tradi?ne prof. Pol?in a Ridoška zorganizovali pre prvý ro?ník - triedy 1.A a 1.B exkurziu zameranú na astronómiu a nebeskú mechaniku.
Študenti vystúpili v Banskej Bystrici na známu Vartovku, kde sa zú?astnili prednášky o výskumnej práci tejto hvezdárne a pozorovali slne?né škvrny na Slnku.
Po presune do Žiaru nad Hronom si pozreli v planetáriu program "Universum", film o vývoji vesmíru a našej Slne?nej sústave. V závere astronomického programu mohli pozorova? protuberancie na Slnku kvalitným hvezdárskym ?alekoh?adom.
Po ceste domov nasledovala hodinová prestávka v Banskej Bystrici spojená s ob?erstvením a oddychom.

Kliknite:

Fotoalbumh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok