Simulácia Európskeho parlamentu vo francúzskom DijonePotom, ako sa 7 žiakov oktávy a 1 žia?ka septimy zú?astnili na simulácii Európskeho parlamentu v Bratislave, dostali v máji študenti našej školy ?alšiu príležitos? zú?astni? sa na podobnej akcii, avšak na vyššej úrovni priamo vo Francúzsku.
Ke?že naši francúzštinári zaujali hlavného organizátora schopnos?ou presadi? sa aj medzi slovenskými bilingválnymi gymnáziami, dostali sme tiež pozvánku do Dijonu. Využila som ponúkanú šancu a zažila úžasný týžde? plný dijonskej hor?ice v krásnom regióne Bourgogne vo Francúzsku. Prvý de? sme po únavnej ceste mali vo?nejší, a tak sme mohli samostatne objavova? Dijon. Boli sme tri skupiny: zo Slovenska, ?eska a Po?ska, približne 45 študentov s výbornou alebo ve?mi dobrou francúzštinou, odhodlaných presadi? svoje názory a ukáza?, že aj menšie krajiny zo strednej Európy majú svoj vplyv. Takže nasledujúci de? sme boli rozdelení spolu s francúzskymi študentmi z okolitých gymnázií do jednotlivých politických strán, každý s vlastnou charakteristikou. Témou bol vstup Turecka do Európskej únie. Každá strana mala svojho zástupcu a kandidáta za predsedu parlamentu. Celkovo môžem skonštatova?, že slovenská skupina bola ve?mi priebojná a aktívna svojimi prejavmi aj diskusiou. Ke?že parlament je rozdelený na ?avicu a pravicu, všetci sme museli urobi? kompromisy, aby naša ?as? získala nadpolovi?nú vä?šinu pri hlasovaní o zákonoch. Ja som bola v radikálnej ?avici, ?o je malá strana, ktorá sama nemá dostato?ný vplyv, takže sa zlu?uje s inými, vä?šími. Podarilo sa nám zvoli? ?avicového predsedu a taktiež odhlasova? množstvo zákonov v náš prospech, ale ako to už v politike býva, celkový zákon sa nám odhlasova? nepodarilo.
Myslím si, že pre každého z nás to bola obrovská skúsenos?. Mala som aj možnos? poskytnú? interview pre francúzsku celoštátnu televíziu France 3, kde som vyjadrila svoj pozitívny vz?ah ku vstupu Slovenska do EÚ. Bolo naozaj zaujímavé sledova? hlavne Francúzov, s akým zanietením sa angažujú do politiky. Nápad zorganizova? toto podujatie považujem za nesmierne obohacujúci a užito?ný pre mladých ?udí, najmä pre osvetu v politickej problematike a pri formovaní ich vlastných politických názorov.
Posledné dva dni sme mali prehliadku Dijonu s ve?mi zapáleným turistickým sprievodcom, prehliadku regiónu Bourgogne a taktiež ochutnávku ríbez?ového likéru, ktorý bol naozaj sladkou ríbezli?kou tohto nezabudnute?ného výletu.

Michaela Fri?ová, žia?ka oktávy Gymnázia v Ružomberku


Web: video, scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok