Sexta na kultúrno-fyzikálnej exkurzii v Martine

2.máj 2014

V rámci projektu História ad infinitum, organizovaného Centrom vo?ného ?asu ABC v Koš?anoch nad Turcom, sa študenti sexty pod vedením prof. Mackovej a prof. Ridošku zú?astnili ?alšej exkurzie, tentokrát v Martine, kde sa naskytla možnos? spoji? kultúru s fyzikou.
1. SKD sa nám predstavilo klasickou tragédiou najvýznamnejšieho anglického dramatika Shakespearea Hamlet s podtitulom Príbeh rodiny. Režisér Dodo Gombár ukázal moderný poh?ad na hamletovskú tému. Odbremenil text od politických, spolo?enských a historizujúcich udalostí a upriamil pozornos? na príbeh rozpadajúcej sa, rozvrátenej rodiny. Je to tragédia o h?adaní zmyslu života, o cti a poctivosti v spolo?nosti pretvárky, intríg a falše, ktorá v paralele s dnešným každodenným životom ukazuje silne zastúpený zmätok, ktorému dnes podlieha mladá generácia do veku 30 rokov. V hlavnej úlohe sa predstavil Marek Geišberg.
2. V Gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha v Martine sa v Centre popularizácie fyziky študenti pou?ili i pobavili pri rôznych jednoduchých a zaujímavých experimentoch s elektrickým prúdom v látkach, stacionárnym magnetickým po?om, mechanikou kvapalín a plynov a pod., mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok