Onkologické dielne

14.2. 2014

14.2. 2014 sa uskuto?nil projekt "Onkologické dielne", ktorý sprostredkoval Národný onkologický ústav v Bratislave. Žiaci sa ve?mi pútavým spôsobom dozvedeli o novinkách vo výskume onkologických ochorení. Vzh?adom na prejavený záujem žiakov o túto problematiku by sme chceli v týchto projektoch pokra?ova? aj na?alej v budúcich rokoch.

, ika@imafex.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok