English Week

24.3.-28.3.2014

Už po druhýkrát sa na našej škole uskuto?nil intenzívny kurz anglického jazyka, English Week, tento krát pre študentov tercie a kvarty. Kurz viedol hos?ujúci americký lektor Ray Sikorski. Na jeho hodinách sa žiaci zaoberali rôznymi životnými situáciami, napr. u lekára, cestovanie, rozhovor do novín a pod. Aktivity, po?as ktorých si žiaci obohacovali slovnú zásobu a zdokona?ovali svoj hovorený prejav boli netradi?né a zábavné.

Teší nás, že aj tento krát mal kurz pozitívny ohlas a tešíme sa na príchod lektorov aj v máji, kedy budú prebieha? 2 týždne anglického kurzu pre štyri skupinky študentov štvorro?ného študijného programu našej školy.

Kliknite:
Zoznam študentov, ktorí sa v týždni 24.3.-28.3.2014 zú?astnili kurzu.

Vo fotogalérii si môžete pozrie? pár záberov z tohtoro?ného prvého termínu kurzu English Week.

Fotogaléria:, lucia.hrickova@yahoo.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok