OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

ÚSPECH NA KRAJSKOM KOLE

D?a 14.marca 2014 sa štyria žiaci nášho gymnázia zú?astnili na krajskom kole olympiády vo FJ. Ve?ký úspech dosiahla Nikola Tiso?ová z kvarty, ktorá zví?azila v kategórii bilingválnych gymnázií a tried s posilneným vyu?ovaním FJ a postúpila na celoštátne kolo do Bratislavy.

Úspešne nás reprezentovali aj ?alší ú?astníci. Dominika Macková z oktávy obsadila 2. miesto vo svojej kategórii a Simona Tiso?ová s Kristiánom Chlepkom 6. miesta vo svojich kategóriach.

Všetkým blahoželáme a Nikole Tiso?ovej držíme palce v celoštátnom kole., scheerj@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok