Atómová elektráre? v Mochovciach 2014

?istý a bezpe?ný zdroj energie - exkurzia tried 3.A, 3.B a študentov 4. ro?níka v rámci SEF

14. februára 2014 krúžok "Fyzika v praxi" pod vedením prof. Ridošku a Pol?ina zorganizovali pre študentov 3.A, 3.B a študentov 4. ro?níka v rámci Seminára z fyziky tradi?nú exkurziu do Atómovej elektrárne v Mochovciach. Exkurzie sa zú?astnilo 47 študentov s cie?om oboznámenia sa s ?innos?ou jadrovej elektrárne, jej bezpe?nostnými systémami, vplyvom na životné prostredie a predovšetkým s jej energetickým významom pre ekonomiku SR.
Pútavá prednáška Mgr. Herca, multimediálne prezentácie, film a beseda s pracovní?kou firmy zaoberajúcej sa usklad?ovaním a likvidáciou rádioaktívneho odpadu rozšírilo a objektivizovalo poznatky študentov o atómovej energii z vyu?ovacích hodín fyziky.
Spolu s príjemnou relaxáciou v obchodnom centre Europa v Banskej Bystrice po spiato?nej ceste sme príjemne zav?šili toto populárno-náu?né podujatie.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok