Simulácia Európskeho parlamentu

D?a 10.2.2014 mali vybraní študenti nášho gymnázia možnos? vyskúša? si prácu europoslanca, zoznámi? sa so základnými princípmi fungovania Európskeho parlamentu. V Bratislave sa zú?astnili historicky prvej simulácie zasadania Európskeho parlamentu vo francúzskom jazyku spolu s ?alšími 70 študentmi bilingválnych škôl.

Základné pravidlo znelo - je to hra: som poslanec Európskeho parlamentu, chcem presadi? svoje národné a zárove? politické presved?enie. Každý ú?astník vopred dostal popis svojej úlohy, akého poslanca bude reprezentova? (krajina a politická príslušnos?), pri?om sa ale zdôraznilo, že tak ako v realite, i tu môžu pod?a vlastného uváženia opusti?, ?i až zradi? pôvodné smerovanie. Tým sa samozrejme hra "okorení".
Po otváracom prejave Ve?vyslanca Francúzskej republiky na Slovensku a vstupoch ?alších hostí,nasledovala krátka diskusia študentov - mladých europoslancov- s poslanky?ou EU parlamentu za Slovensko p. Annou Záborskou. Táto príjemne prekvapila prítomných svojimi znalos?ami francúzskeho jazyka, bez problémov v tomto jazyku komunikovala. Hlavným bodom programu bola práca na predloženom návrhu rezolúcie Európskeho parlamentu o vo?nom pohybe v rámci EÚ.
"Europoslanci" pracovali v politických zoskupeniach na pozme?ovacích návrhoch, lobovali, získavali sympatizantov z iných politických frakcií ...... Pri ?alšom plenárnom zasadnutí sa hlasovalo za prijatie jednotlivých pozme?ovacích návrhov a na záver celého rokovacieho d?a bolo kone?né hlasovanie za schválenie upraveného textu rezolúcie. Mladí "europoslanci" text rezolúcie nakoniec neprijali, ?o v podstate kopíruje ?astú realitu rokovaní parlamentu. Atmosféra v sále pri hlasovaniach bola miestami ve?mi podobná tej, ktorú poznáme i zo záznamov rokovania skuto?ných parlamentov. Europoslanci dávali hlasno najavo svoj súhlas, ?i nesúhlas, dokonca pri jednom hlasovaní sa ur?itá ?as? europoslancov na protest zodvihla a opustila rokovaciu sálu :-) .

"Táto simulácia mi pomohla pochopi?, že aj ke? sa ?udia nedohodnú, ni? sa nedeje a nakoniec to môže by? aj prospešné" (K.Buj?áková)

"Umožnilo mi to ?ahšie si predstavi? aká je pozícia poslanca v Európskom parlamente náro?ná a nie vždy taká ?ahká ako sa zdá. Práca s ?u?mi, ktorí sú osobnostne iní a vzájomné dohodovanie s nimi mi ukázali, že vo ve?a veciach by sme mali ustúpi?, aby potom následne oni mohli ustúpi? nám." (D.Brveníková)

"Bola to zaujímavá skúsenos? hlavne preto, že mám kone?ne predstavu ako to v reálnom parlamente funguje. Spoznala som ve?a milých a inteligentných ?udí, ktorí sa neboja prejavi? svoj názor a majú vysokú úrove? francúzštiny. Je to ur?ite zapamätate?nejšia a intenzívnejšia forma príjmu informácií" (M.Fri?ová)

"Formou hry sme sa naozaj vžili do kože europoslancov. Aj napriek politickej prehre pri tomto rokovaní beriem túto skúsenos? ako ví?azstvo." (M.Veselovský)

"Aj napriek menším obavám, ktoré som mala ráno, zažila som francúzsky de? plný politiky. Už kone?ne rozumiem, že nie všetkým sa dá splni?, ?o si želajú a kone?ne chápem dôležitos? kompromisov." (M.Kratková), ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok