Beseda o Sciences Po Paris

D?a 20.1.2014 sa študenti francúzštiny zú?astnili besedy s pánom L.Macekom, riadite?om Dijonského kampusu Inštitútu politických vied Paríž (IPV) - Sciences Po Paris.

Parížsky IPV patrí medzi "grandes écoles" na rozdiel od ostatných IPV, ktoré spadajú pod univerzity, ?o ho zara?uje medzi najprestížnejšie vysoké školy Francúzska. Stretnutie so študentmi malo dve ?asti, v prvej ?asti predstavil štúdium na SciencesPo, možnosti uspie? na prijímacom pohovore a získania štipendií. Prvé tri roky štúdia sú zamerané pluridisciplinárne, ponúkajú úvod do základov hlavných oblastí spolo?enských vied ako sú: právo, ekonómia, história, politické vedy, medzinárodné vz?ahy. Tretí rok absolvujú študenti povinne na partnerskej zahrani?nej univerzite (mimo územia Francúzska). V 4. ro?níku si vyberajú študenti špecializáciu, napr. verejná správa; európske záležitosti, medzinárodné a strategické záležitosti; kultúra, komunikácia a média; manažment, ekonómia a podniky; žurnalistika; právo at?. Zaujímavos?ou je anglofónny program pre tých záujemcov o štúdium, ktorí neovládajú francúzsky jazyk na požadovanej úrovni, avšak po?as štúdia si ho zdokonalia. Druhá ?as? stretnutia bola venovaná príprave na simuláciu Európskeho parlamentu, ktorá sa bude kona? vo februári v Bratislave a zú?astnia sa jej i vybraní študenti nášho gymnázia., ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok