KRÁSNE VIANO?NÉ SVIATKY A Š?ASTNÝ NOVÝ ROK 2014Všetkým zamestnancom, študentom, rodi?om a priate?om školy želáme pokojné, láskou a porozumením naplnené Vianoce, nový rok 2014 plný zdravia, š?astia a splnených želaní.

                                                                                vedenie školy, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok