Astrostop 2013

Úspech našich študentov vo vedomostnej sú?aži

CV? Elán Ružomberok a Kysucká hvezdáre? zorganizovali 28.11.2013 pre žiakov okresu astronomickú vedomostnú sú?až Astrostop. Je ur?ená pre žiakov druhého stup?a základných škôl, ?lenov astronomických a prírodovedných záujmových krúžkov, realizovaná prostredníctvom výpo?tovej a multimediálnej techniky. Cie?om sú?aže je preveri? vedomosti žiakov z oblasti astronómie a fyziky, a sú?asne nau?i? ich individuálnemu presadeniu sa v konkuren?nej a sú?ažnej atmosfére. Našu školu reprezentovali Adam Br?ek a Kristián Hockicko z kvarty a Ján Haluška z tercie. Najúspešnejší bol Adam Br?ek, ktorý obsadil 2.miesto., krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok