Sexta na kultúrno-literárnej exkurzii v Banskej Bystrici a v Tajove

21. november 2013

V rámci projektu História ad infinitum, organizovaného Centrom vo?ného ?asu ABC v Koš?anoch nad Turcom v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v Žilinskom kraji, sa študenti sexty pod vedením prof. Mackovej a prof. Laukovej zú?astnili predstavenia Carmen v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Táto tane?ná dráma o h?adaní lásky a slobody nastavuje zrkadlo dnešnej spolo?nosti. Poukazuje na to, ako vieme v túžbe po úspechu a bohatstve ur?ité životné hodnoty rýchlo vymeni?.
V blízkom Tajove študenti navštívili Pamätný dom spisovate?a Jozefa Gregora Tajovského. Vstupná miestnos? domu, postaveného v roku 1799, zachytáva históriu obce a život a dielo Jozefa Murgaša, tajovského rodáka, k?aza a priekopníka rádiotelegrafie. Medzi najzaujímavejšie exponáty patria makety jeho patentov, zbierka motý?ov a originálne kresby.
Druhá a tretia miestnos? sú venované životu a literárnemu dielu významného predstavite?a slovenského literárneho realizmu Jozefa Gregora Tajovského, ktorý v Tajove prežil detstvo a študentské roky.
Štvrtá miestnos? má etnografický charakter, zachoval sa tu pôvodný interiér pitvora s ohniskom a udiar?ou. Piata miestnos? dokumentuje život a dielo Tajovského manželky, spisovate?ky Hany Gregorovej.
Cie?om projektu je vychováva? k národným tradíciám metódou zážitkového u?enia v rámci neformálneho vzdelávania, ?o bolo splnené., mackova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok