PLENÁRNA SCHÔDZA RADY RODI?OV

10.10. 2013 (štvrtok) o 15. 30 hod.

D?a 10. 10. 2013 (štvrtok) sa o 15. 30 hod. uskuto?ní Plenárna schôdza Rady rodi?ov pri Gymnáziu v Ružomberku. Ú?as? je nutná, nako?ko bude po?as plenárneho stretnutia rodi?ov prebieha? dopl?ujúca vo?ba zástupcu rodi?ov do Rady školy pri Gymnáziu v Ružomberku. Triedne schôdze v prvých ro?níkoch a v príme budú o 14.45 hod. a výbor Rady rodi?ov zasadne o 15.00 v multimediálnej u?ebni.

Tešíme sa na stretnutie.

                                                                                PhDr. Miroslav Druska
                                                                                       riadite? školy

, renako@post.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok