Projekt partnerstva škôl eTwinning - Uhly a mesto kde bývam

V uplynulom školskom roku sa žiaci prímy pod vedením triedneho u?ite?a RNDr. Dušana Dírera zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania IKT a komunikácie v cudzom jazyku.

V uplynulom školskom roku sa žiaci prímy pod vedením triedneho u?ite?a RNDr. Dušana Dírera zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania IKT a komunikácie v cudzom jazyku.

Po?as mesiacov apríl a máj 2013 mali žiaci prímy hodiny matematiky spestrené o netradi?né vyu?ovacie metódy. V rámci vyu?ovacích hodín, po?as ktorých získavali vedomosti a matematické zru?nosti na tému uhly, realizovali projekt medzinárodného partnerstva škôl eTwinning s názvom Uhly a mesto kde bývam. U?ite? matematiky (a zárove? triedny u?ite?) RNDr. Dušan Dírer sa rozhodol rozbehnú? spoluprácu medzi žiakmi dvoch škôl (slovenskej a ?eskej ) Základná škola Dašice, okres Pardubice) zameranú na vytvorenie matematickej zbierky úloh na tému uhly, pri?om pri realizácii by žiaci lepšie spoznávali svoje okolie, okolie bydliska žiakov partnerskej školy, využívali by dostupné prostriedky IKT, pri?om by rozvíjali svoje vedomosti z matematiky, zru?nosti vo využívaní moderných prostriedkov, u?ili by sa tímovej práci, spolupráci a zodpovednosti pri plnení úloh. Pri výmene skúseností a výsledkov práce medzi partnerskými školami by žiaci rozvíjali svoje komunika?né kompetencie...

žiaci prímy - Gymnázium v Ružomberku
žiaci prímy - Gymnázium v Ružomberku

žiaci 6.triedy - ZŠ Dašice, okres Pardubice
žiaci 6.triedy - ZŠ Dašice, okres Pardubice

A tak popri klasickej výu?be matematiky boli žiaci na prechádzke mestom, kde pozorovali a fotili, aby následne vybrali vhodné zábery pre zakomponovanie úloh z geometrie, ktoré dajú vyrieši? žiakom partnerskej školy (tí zas pripravovali úlohy pre žiakov našej školy).

prechádzka prímy - fotografovanie v Ružomberku...
prechádzka prímy - fotografovanie v Ružomberku

Na domácu úlohu zapracovávali vybrané zadania do fotografií využitím vhodného softvéru (z diskutovaných možností bol nakoniec vybraný MS Word), po prezretí riešení vybrali tie najlepšie spracované a prostredníctvom webového prostredia pre spoluprácu ich odovzdali na vyriešenie ?zahrani?ným partnerom?. Podobne to urobili aj s fotografiami, ktoré nenafotili sami, ale im ich vybrali noví zahrani?ní priatelia.

Vzorový príklad pre realizáciu úloh...
vzorový príklad pre realizáciu úloh

Aby sa však slovenskí a ?eskí žiaci medzi sebou navzájom spoznali, obidve strany vytvorili prezentácie, v ktorých sa navzájom predstavili. Prezentácie tiež umiestnili na projektovú www stránku. Taktiež mali možnos? aj ?priamej diskusie?, ke? prostredníctvom programu Skype sa mohli na dia?ku vidie? a po?u?...

Žiaci spolu komunikovali cez Skype - poh?ad z ružomberskej strany
Žiaci spolu komunikovali cez Skype - poh?ad z ružomberskej strany

Žiaci spolu komunikovali cez Skype - poh?ad z dašickej strany
Žiaci spolu komunikovali cez Skype - poh?ad z dašickej strany

Na záver projektu vznikla zaujímavá zbierka úloh z matematiky na tému "uhly a mesto kde bývam", kde zadania zamerané na uhly vrcholové, susedné, súhlasné a striedavé, taktiež vnútorné a vonkajšie uhly v trojuholníku, boli zakomponované do fotografií z blízkeho okolia bydliska a školy žiakov.
A partnerskí vyu?ujúci RNDr. Dušan Dírer a Filip Vl?ek sa pritom dohodli, že téma uhly a mesto kde bývam bola azda prvou vzájomne spracovanou témou, ?alšie témy by mohli pokra?ova? už od nového školského roka 2013/2014.

Po?as prázdnin bol za realizáciu projektu Uhly a mesto kde bývam udelený Národnou podpornou službou eTwinning certifikát kvality.

projektu Uhly a mesto kde bývam bol udelený Národnou podpornou službou eTwinning certifikát kvality
Národnou podpornou službou eTwinning udelený certifikát kvality

RNDr. Dušan Dírer, direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok