Hvezdáre? a planetárium

Žiar nad Hronom

Predmetová komisia fyziky už tradi?ne v júni usporiadala pre študentov 1. ro?níka exkurziu do Hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom.
Po ceste sme navštívili i Hvezdáre? na Vartovke v Banskej Bystrici, kde prebehla odborná prednáška o tomto pracovisku a študenti mali možnos? pozorova? Slnko ?alekoh?adom.
V planetáriu v Žiari nad Hronom sme si pozreli dva multimediálne programy - Universum a Vesmír okolo nás, po ktorých študenti kvalitným zrkadlovým ?alekoh?adom pozorovali škvrny na Slnku a slne?né protuberancie.
Krásny celodenný výlet sme ukon?ili vo?ným programom v Banskej Bystrici.

Kliknite: Fotoalbumh. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok